Tautinių bendrijų namai


Tautinių bendrijų namai (TBN) - pelno nesiekianti organizacija, kuri vienija įvairių tautybių Lietuvos gyventojus ir juos atstovaujančias nevyriausybines organizacijas. 1991 m. Vilniuje pradėję veikti TBN 2000-aisiais įregistruoti kaip viešoji įstaiga.

TNB siekia atgaivinti tautinių bendrijų papročius, tradicijas, kalbą, religiją ir buitį, stiprinti demokratišką ir atvirą pilietinę visuomenę, kurioje tautines bendrijas atstovaujančios organizacijos galėtų vystyti savo saviraišką ir veiklą. TNB veikia kultūros, švietimo ir mokslo srityse, kad padėtų išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrinį ir etninį savitumą joms integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą.

TBN skatina tarpetninį ir tarpkultūrinį dialogą, skirtingų tautybių žmonių supratimą, taip pat ugdo su tautinėmis bendrijomis dirbančių visuomeninių organizacijų kūrybinį aktyvumą bei savarankiškumą. TBN teikia visapusišką praktinę metodinę paramą tautinėms bendrijoms ir jas atstovaujančioms organizacijoms, kad jos įgytų reikiamų žinių ir įgūdžių plėtoti savo veiklą ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Tautinių bendrijų namuose veikia du centrai - Informacinis ir Valstybinės kalbos mokymo. TBN organizuoja lietuvių kalbos kursus socialiai remtiniems asmenims. Kasmet juose pagal TBN parengtas programas dalyvauja apie 100 asmenų.

TBN informuoja apie Lietuvos tautinių bendrijų istoriją, papročius, tradicijas, jų indėlį į šalies istoriją. Nuo 2000-ųjų rengia ir leidžia informacinį leidinį „Tautinių bendrijų naujienos". Jame publikuojami straipsniai apie šalies tautinių mažumų problemas, pasiekimus, jų interesus ginančių organizacijų veiklą.

TBN vykdo projektus, skirtus mažinti tautinių bendrijų atskirtį ir skatinti jų integraciją į šalies socialinį ekonominį gyvenimą. Vienas tokių projektų - „Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas", kuris gavo finansavimą pagal Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL programą.

 

 

 

Tautinių bendrijų namai
Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 216 04 08
El. p. info@tbn.lt
www.tbn.lt


Į viršų

Kiti partneriai

Partneriai