Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas


Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) - nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu.

NLĮF nariai veikia kartu tam,kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybe valstybės politikoje ir praktikoje.

NLĮF įsteigtas 2010 metais įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės" pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS.

NLĮF savo darbe bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis,privačiu sektoriumi, akademikais ir teisininkais.

Vizija, misija ir tikslai

NLĮF vizija - nuo diskriminacijos išsilaisvinusi visuomenė, kur kiekvienas asmuo yra lygus su kitais ir gali nekliudomas realizuoti savo potencialą, kur įvairovė yra skatinama ir žmonės yra laisvi reikšti savo individualumą be baimės patirti prievartą, kur žmogaus teisės yra gerbiamos, vyrauja laisvė ir lygybė.

NLĮF misija:
    - telkti nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių pažeidžiamas gyventojų grupes (lyties, amžiaus, negalios, religijos, rasėsar etninės kilmės, lytinės orientacijos pagrindais), išteklius, informaciją, patirtį efektyviam antidiskriminacinių veiklų vykdymui;
    - suteikti suinteresuotoms organizacijoms galimybę dalyvauti kuriant ir prižiūrint antidiskriminacinės politikos priemones, praktiką bei jų tobulinimo procesą;
    - didinti toleranciją, ugdyti pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos apraiškas, kelti diskriminavimo problemos
suvokimo lygį visuomenėje ir dirbti lygių galimybių užtikrinimo srityje.

NLĮF 2012-2015 m. pagrindiniai tikslai:
- Daryti įtaką valstybės politikai ir praktikai įgyvendinant lygias galimybes bei užtikrinant žmogaus teises Lietuvoje; - Informuoti ir šviesti visuomenę, skatinti žmogaus teises, lygybę bei įvairovę;
- Striprinti NLĮF narių gebėjimus atstovauti pažeidžiamas grupes;
- Striprinti NLĮF gebėjimus ir ugdyti kompetencijas siekiant įgyvendinti savo misiją.

Nariai

Šiuo metu NLĮF veikloje dalyvauja septynios skirtingas pažeidžiamas visuomenės grupes atstovaujančios organizacijos ir aštuoni stebėtojai - suinteresuotų organizacijų ir institucijų atstovai, forumo sekretoriatą sudaro Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bei Lietuvos socialinių tyrimų centro atstovai. 

NLĮF nariai: VšĮ Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba
, pensininkų bendrija „Vilniaus Bočiai", asociacija „Lietuvos gėjų lyga", asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas", VšĮ „Tautinių bendrijų namai", asociacija „Moterų informacijos centras".

NLĮF stebėtojai: atstovai iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos žmogaus teisių centro, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Lygių galimybių plėtros centro, Šiaurės ministrų tarybos biuro, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Nacionalinio socialinės integracijos instituto.

 

 


Į viršų

Kiti partneriai

Partneriai